Judo Teknikler / Sutemi waza

Page | 1 |

Yoko-guruma.jpg
 
Sumi-gaeshi.jpg
 
Yoko-tomoe-nage.jpg
 
Soto-makikomi.jpg
 
Ura-nage.jpg
 
Tomoe-nage.jpg
 
Tani-otoshi.jpg
 

Shibumi Dojo Judo                                                              info@shibumidojo.com